پروژه شبیه سازی شبکه عصبی با استفاده از نرم افزار Neurosolution V5.05

پروژه شبیه سازی شبکه عصبی یا Artificial Neural Network یک روش عددی برای حل مسائل پیچیده است. در شبکه ی عصبی رابطه ای بین ورودی و خروجی مساله برقرار می شود.

توانایی شبکه عصبی در حل مسائل غیر خطی و پیچیده است که با استفاده از اطلاعات آماری حل می شوند….

نرم افزارهای کاربردی در طراحی و شبیه سازی شبکه های عصبی

برای طراحی شبکه عصبی از نرم افزار های مختلفی چون MATLAB ، NeuroSolution  و easynn می توان استفاده کرد.

در این پروژه از نرم افزار Neurosolution V5.05 برای شبیه سازی مساله استفاده شده است.

توضیحات پیرامون پروژه انجام شده

در این پروژه، انرژی جذب شده توسط کامپوزیت آلومینیوم/ اپوکسی مورد بررسی قرار گرفت.

ورودی های مساله:

  • ضخامت هر لایه
  • تعداد لایه ها
  • نوع چسب
  • شرایط نوک ترک
  • مقدار سیلیکون کاربید (SiC)
  • مقدار MBS
  • تعداد انجام آزمایش برای هر نمونه در نظر گرفته شد.

اطلاعات و خروجی پروژه انجام شده

پروژه شبیه سازی شبکه عصبی

خروجی مساله، انرژی جذب شده بوسیله ی کامپوزیت در طی ضربه است. اطلاعات مربوط به مساله از طریق تست آزمایشگاهی تهیه شده است. درکل، 126 مورد تست آزمایش به روش چارپی انجام شده است.

از روش MLP برای حل شبکه بهره گرفته شد.

توابع مختلفی در این مساله مورد استفاده قرار گرفت اما در پایان نتیجه گرفته شد که بهترین راه حل برای این مساله، تابع سیگموئید است.

تعداد لایه های مختلفی برای تحلیل در نظر گرفته شد که بهترین آن یک لایه بود و  بهترین روش یادگیری برای این مساله conjugate gradient   تعیین شد.

پروژه شبیه سازی شبکه عصبی
اطلاعات و خروجی پروژه انجام شده