خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

طراحی بهینه چیست بهینه­ سازی

طراحی بهینه چیست

طراحی بهینه چیست: تلاش برای دستیابی به بهترین نتیجه در مورد یک عملیات با در نظر گرفتن محدودیت­ها و شرایط مسئله، بهینه­ سازی نامیده می ­شود. به بیان دیگر بهینه­ سازی کمینه­ کردن یک کمیت غیرمطلوب، یا بیشینه­ کردن یک کمیت مطلوب بر مبنای محدودیت­ ها و منابع در دست می ­باشد.

دسته­ بندی­ های متفاوتی برای مسائل بهینه­ سازی وجود دارد. طراحی بهینه در یک نگاه استفاده موثر از منابع به منظور طراحی همه جانبه یک سیستم، جهت دستیابی به اهداف مورد نظر می­ باشد، بدون آنکه به عملکرد مطلوب سیستم خدشه­ ای وارد گردد.

منظور از طراحی همه­ جانبه، طراحی است که در آن تمامی جنبه­ های اقتصادی- فنی در نظر گرفته شده و در عین حال کارایی مطلوب و مورد نظر سیستم از چشم طراح دور نمانده باشد. بنابراین ممکن است طراحی یک سیستم برای یک کاربرد و شرایط معین بهینه باشد در حالی که آن طراحی برای همان سیستم در شرایط و کاربرد متفاوت دیگر بهینه نباشد. برای شناخت یک پدیده دو راه استفاده از تئوری ­های علمی و انجام آزمایشات وجود دارد که راه جایگزین برای جبران کمبود تئوری­ های علمی، انجام آزمایش است.

اطلاعات بیشتر