طراحی مجدد بازوی شناور لایروب هاپرساکشِن

در این پروژه شناور لایروب هاپرساکشن به دلیل عدم توانایی در لایروبی اسکله‌هایی با شرایط خاص جهت بهبود کارایی و افزایش برد بازو مورد مطالعه قرار گرفت و بنا به نیاز کارفرما طراحی مجدد آن در دستور کار قرار گرفت. پس از انجام بررسی‌های لازم افزودن یک اتصال جدید به بازو و افزایش زاویه عملکرد مورد توافق واقع شد. از این رو بررسی استحکام بازوی جدید جهت ایجاد تغییرات در شناور اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی‌های عددی نشان داد بازوی جدید طراحی شده توانایی فعالیت در شرایط جدید را دارد.

  • طراحی مدل جدید بازوی شناور
  • تحلیل تنش بازو
  • بهینه‌سازی نمونه بازوی طراحی شده (بهینه سازی و طراحی مجدد)

طراحی بازوی شناورلایروب

تحلیل تنش اتصال بازو

طراحی بازوی شناور لایروب

بازوی شناور لایروب