تحلیل خرابی موتورهای دیزل دریایی

در این سری پروژه‌ها تحلیل خرابی به روش آنالیز آثار و حالت خرابی (FMEA) و روش اجزا محدود، برای موتورهای دیزل دریایی درون‌نصب و برون‌نصب انجام شده است. با استفاده از داده‌های آماری موجود خرابی‌های رایج به وجود آمده در این سیستم‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در شبیه‌سازی‌های صورت گرفته می‌توان به تحلیل‌های دمایی، سایش و رشد ترک در بوش سیلندر اشاره کرد. نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی جهت بهبود کیفیت مدل در طراحی مجدد مورد استفاده قرار گرفتند.

  • تولید مدل FMEA برای موتور مورد نظر
  • بررسی رشد ترک در میل‌لنگ
  • بررسی انتقال حرارت در بوش سیلندر
  • تحلیل خستگی حرارتی در بوش سیلندر
  • تحلیل سایش در بوش سیلندر
  • متالوگرافی سطح شکست
  • اسکن سه‌بعدی میل‌لنگ
  • بررسی خوردگی در بوش سیلندر

تحلیل خرابی موتورهای دیزل دریایی

شکل 1

تحلیل خرابی موتورهای دیزل دریایی

شکل 3

تحلیل خرابی موتورهای دیزل دریایی

شکل 2