ارزیابی کارآمدی برای سرویس در مخزن فشار

مخزن فشار فلزی مورد استفاده در صنایع پتروشیمی به دلیل عمر بالای خدمت، دچار خوردگی یکنواخت و حفره‌ای در سطح بیرونی شده بود. در این پروژه، داده‌برداری از سطوح بحرانی مخزن تحت فشار با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری ضخامت صورت گرفت. با آنالیز سازه تحت بارگذاری‌های وارده در شرایط واقعی مخزن تحت فشار، استحکام آن به منظور بررسی قابلیت ادامه سرویس با استفاده از نرم‌افزارهای اجزامحدود تحلیل گردید. به این صورت ارزیابی کارآمدی برای سرویس (FFS) این مخزن بر اساس استاندارد API579 در سطح سه تعیین شد.

  • بررسی ارزیابی کارآمدی برای سرویس مخزن بر اساس API579
  • تحلیل تنش مخزن در شرایط بارگذاری واقعی
  • تعیین ضخامت کمینه در نواحی مختلف
  • تعیین ناحیه بحرانی مخزن تحت فشار
  • داده‌برداری ضخامت از سطح مخزن

 

ارزیابی کارآمدی برای سرویس (FFS) در مخزن فشار

شکل 3

کارآمدی برای سرویس2

شکل 2