آسیب خستگی و استاتیکی در ورق کامپوزیتی سوزنی

 

آسیب خستگی و استاتیکی در ورق کامپوزیتی سوزنی: پس از بررسی مزایا و معایب مدل‌های مختلف تحلیل آسیب کامپوزیت‌های ساخته‌شده از پارچه سوزنی، مدل مناسب از جهت اجرایی بودن و قابلیت سریع تحلیل آسیب جهت کدنویسی به زبان فرترن انتخاب گردید.

زیر برنامه های آسیب خستگی و استاتیکی در ورق کامپوزیتی سوزنی

دو زیربرنامه تحلیل آسیب VUSDFLD و VUMAT بر مبنای مدل منتخب جهت اجرا در نرم‌افزار ABAQUS تهیه شد که قابلیت تحلیل آسیب با کاهش خواص ناگهانی و کاهش خواص تدریجی را دارا بودند.

این پروژه برای دو نوع بارگذاری استاتیکی و چرخه‌ای اجرا گردید.

  • پیش‌بینی آسیب استاتیکی درکامپوزیت‌های سوزنی
  • پیش‌بینی آسیب خستگی در کامپوزیت‌های سوزنی
  • برنامه‌نویسی سابروتین‌های VUSDFLD و VUMAT

 

آسیب خستگی و استاتیکی در ورق کامپوزیتی سوزنی

شکل 1

 

آسیب خستگی در ورق کامپوزیتی سوزنی

شکل 3

 

خستگی و استاتیکی در ورق کامپوزیتی سوزنی

شکل 2