خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

کوپل نرم افزار های مهندسی

کوپل نرم افزار های مهندسی

کوپل نرم افزارهای مهندسی برای نیل به جواب درست با توجه به مساله ی در دست بررسی، صورت می گیرد. عمدتا این مسائل در دسته مسائل بِهینه سازی ، چَندفیزیکی و چَندفازی مثل مسائل مربوط به بهینه سازی هندسی یک سازه که از کوپل نرم افزار متلب (MATLAB) و اباکوس (Abaqus) بهره گرفته شد، یا مسائل اندرکنش سازه-سیال معروف به FSI که از نرم افزارهای انسیس (ANSYS) ، کوپل نرم افزارهای استار سی سی ام (STAR-CCM+) و اباکوس استفاده شد یا تحلیل نویز و مسائلی از این دست که یک نرم افزار به تنهایی توانایی تحلیل کل مساله را ندارد.

کوپل نرم افزارهای مهندسی-Cosimulation

خدمات رایگان

اگر در مدل سازی و کوپل حلگرها دچار مشکل شده اید، یا مساله ای دارید که نیاز به کوپل چند نرم افزار با هم است با ما تماس بگیرید. خدمات مشاوره ای ما رایگان است.

کوپل نرم افزار

خلاصه جدول کوپل نَرم افزار

کوپل نَرم افزارکاربرد
MATLAB-ABAQUSبهینه سازی
+ABAQUS-STAR CCMتحلیل اندرکنش سازه-سیال با کوسیمولیشن (Co-simulation)
Abaqus-ADAMSمدل سازی و تحلیل مکانیزم ها
Abaqus-XFlowمدل سازی اندرکنش سازه-سیال (FSI)