کوپل نرم افزار های مهندسی

کوپل نرم افزارکوپل نرم افزارهای مهندسی برای نیل به جواب درست با توجه به مساله ی در دست بررسی، صورت می گیرد. عمدتا این مسائل در دسته مسائل بهینه سازی ، چندفیزیکی و چندفازی مثل مسائل مربوط به بهینه سازی هندسی یک سازه که از کوپل نرم افزار متلب (MATLAB) و اباکوس (Abaqus) بهره گرفته شد، یا مسائل اندرکنش سازه-سیال معروف به FSI که از نرم افزارهای انسیس (ANSYS) ، کوپل نرم افزارهای استار سی سی ام (STAR-CCM+) و اباکوس استفاده شد یا تحلیل نویز و مسائلی از این دست که یک نرم افزار به تنهایی توانایی تحلیل کل مساله را ندارد. اگر در مدل سازی و کوپل حلگرها دچار مشکل شده اید، یا مساله ای دارید که نیاز به کوپل چند نرم افزار با هم است با ما تماس بگیرید. خدمات مشاوره ای ما رایگان است.

کوپل نرم افزارهای مهندسی-Cosimulation

کوپل نرم افزار کاربرد
MATLAB-ABAQUS بهینه سازی
+ABAQUS-STAR CCM تحلیل اندرکنش سازه-سیال با کوسیمولیشن (Co-simulation)
Abaqus-ADAMS مدل سازی و تحلیل مکانیزم ها
Abaqus-XFlow مدل سازی اندرکنش سازه-سیال (FSI)