خدمات

کوپل نرم افزار های مهندسی

کوپل نرم افزار های مهندسی

کوپل نرم افزارهای مهندسی برای نیل به جواب درست با توجه به مساله ی در دست بررسی، صورت می گیرد. عمدتا این مسائل در دسته مسائل بهینه سازی ، چندفیزیکی و چندفازی مثل مسائل مربوط به بهینه سازی هندسی یک سازه که از کوپل نرم افزار متلب (MATLAB) و اباکوس (Abaqus) بهره گرفته شد، یا مسائل اندرکنش سازه-سیال معروف به FSI که از نرم افزارهای انسیس (ANSYS) ، کوپل نرم افزارهای استار سی سی ام (STAR-CCM+) و اباکوس استفاده شد یا تحلیل نویز و مسائلی از این دست که یک نرم افزار به تنهایی توانایی تحلیل کل مساله را ندارد.

 

کوپل نرم افزارهای مهندسی-Cosimulation

 

اگر در مدل سازی و کوپل حلگرها دچار مشکل شده اید، یا مساله ای دارید که نیاز به کوپل چند نرم افزار با هم است با ما تماس بگیرید. خدمات مشاوره ای ما رایگان است.

 

کوپل نرم افزار

 

 

کوپل نرم افزارکاربرد
MATLAB-ABAQUSبهینه سازی
+ABAQUS-STAR CCMتحلیل اندرکنش سازه-سیال با کوسیمولیشن (Co-simulation)
Abaqus-ADAMSمدل سازی و تحلیل مکانیزم ها
Abaqus-XFlowمدل سازی اندرکنش سازه-سیال (FSI)