خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

مدل سازی مسائل مولتی فیزیک

هم اکنون شبیه سازی درست بسیاری از محصولات نیازمند استفاده از روش مولتی فیزیک است. شرکت بنیان صنعت بنوموسی مسائل و پروژه های متعددی شامل جامدات ، سیالات ، انتقال حرارت ، انتقال جرم ، آکوستیک و الکترومغناطیس انجام داده است.در لیست خدمات مربوط به شبیه سازی عددی و تحلیل این شرکت، مدل سازی مولتی فیزیک مسائل نیز وجود دارد. ما در این شرکت عمدتا از نرم افزار COMSOL برای مدل سازی مولتی فیزیک مسائل و صنایع مختلف نظیر جریان سیال ، تحلیل تنش ، انتقال حرارت ، مواد غیرخطی ، تماس ، تبخیر و میعان ، گرمایش مایکروویو ، دینامیک گاز ها و اختلاط استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید.

مساله                                         کاربرد

جریان سیال                                  تجهیزات پزشکی

مکانیک سازه                                 انرژی های تجدیدپذیر

آکوستیک                                     سیستم ها و فرآیندهای صنعتی

انتقال حرارت                                 محصولات مصرفی

سیستم های غیرخطی                   سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

مسائل مختلف مولتی فیزیک نظیر اندرکنش سازه-سیال ، گرمایش الکترومغناطیس ، کوپل سازه-گرما ، انتقال حرارت توامان و ارتعاشات سازه- آکوستیک می تواند مورد بررسی قرار گیرد. با این روش امکان بهینه سازی محصولات ، تغییرات در طراحی مفهومی و در برخی موارد دستیابی به روش هایی جدید و کارآمد در محصولات وجود دارد. در تمامی شبیه سازی ها از جمله شبیه سازی مسائل مولتی فیزیک حتما اعتبار سنجی های مختلف جهت تائید صحت و دقت نتایج صورت می گیرد.