ارزیابی کارآمدی سرویس برای مخزن فشار

_________________________________________________________

در این پروژه یک مخزن تحت فشار کروی شکل فلزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به منظور مدل ­سازی و حل عددی مخزن تحت اثر خوردگی حفره­ ای، مقادیر ارائه شده برای 11 ناحیه مختلف از سطح خارجی مخزن با استفاده از مدل ­سازی در نرم ­افزار اجزا محدود آباکوس با توجه به مختصات ارائه شده شبیه ­سازی شد. در شبیه ­سازی علاوه بر بار فشاری داخل مخزن بار وزنی نیز اعمال گردید

داده­ های ضخامت نواحی بحرانی از شرکت بازرسی دریافت گردید و ارزیابی کارآمدی برای سرویس (FFS) در سطح 3 اجرا شد. نتایج نرم افزاری با نتایج استخراج شده از سطوح 1 و 2 بازرسی مطابقت داشتند. حداقل ضخامت در نواحی مختلف مخزن محاسبه گردید. در پایان این پروژه با تحلیل­ های صورت گرفته وضعیت سرویس ­دهی مخزن تعیین گردید.

شکل 1

شکل 3

شکل 2

شکل 1: در این شکل نقاط بحرانی داده ­برداری شده نمایش داده شده است. این شکل توزیع تنش موجود در این نواحی را نمایش می­ دهد

شکل2: این شکل ضخامت­ های پیش­ بینی شده ایمن برای نواحی مختلف مخزن را نمایش می­ دهد

شکل 3: نمونه مخزن اصلی مورد بررسی

معرفی شرکت بنیان صنعت بنوموسی

هسته اولیه گروه تحقیقاتی بنوموسی در سال 1391 کار خود را با انجام پروژه های شبیه سازی و آنالیز عددی در صنایع مختلف آغاز کرد. با گذشت 5 سال از آغاز فعالیت و انجام پروژه های صنعتی گوناگون گروه تحقیقاتی بنوموسی به شرکت بنیان صنعت بنوموسی تبدیل شد و حوزه فعالیت خود در زمینه تحقیقات نرم افزاری و سخت افزاری را به صورت چشم گیری گسترش داد. این شرکت در حال حاضر یکی از شرکت های تحقیقاتی جهت انجام پروژه های گوناگون در صنایع مختلف همتراز با شرکت ها و پژوهشکده های صنعتی بزرگ در کشور به شمار می آید.

تماس سریع

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .